นักศึกษา เข้าศึกษาการจัดการกากของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

นำโดย อ.ดร.ชวลิต หงษ์ยนต์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 10 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ เข้าศึกษาการจัดการกากของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการและควบคุมพาหะนำโรค

ณ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น และสถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/12/2023 11:27:56 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง