วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       ด้านประกันคุณภาพ


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556
 

    

 

คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ชาววิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้วยความยินดี ปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 กันยายน 2560

 

 

 

    

 

               คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

                     1. ศ.นพ. บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น             ประธานคณะกรรมการ

                     2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์                          รองประธาน

                     3. ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา                       กรรมการ

                     4. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย                   กรรมการ

                     5. อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรี            กรรมการ

                     6. อาจารย์ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล            เลขานุการ            

                                                                                   

                                                 

     คลิก  ประมวลภาพถ่าย 2555

อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์ และ อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา

ประชุมวางแผนงานสารสนเทศ

อาบจิตร  กอมาตย์ และ พิชานนต์  สว่างโรจน์           ถ่ายภาพ
 เอกพงษ์  แสนรัมย์ ควบคุมอุปกรณ์เครื่องเสียง และบันทึกด้านงานโสต

อ.สุวิทย์  ขุนอยู่+ กฤษฎา มหาบุญ
+ก้องพิภพ ใจพล+อุดม  นวน

................................................................................................

เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง.....

................................................................................................

 

 

 

กำหนดการ
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2559
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

 


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
09.15 - 09.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับค[a]ณะกรรมการ / นำเสนอวีดีทัศน์วิทยาลัย
09.30 - 09.45 น. คณะกรรมการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน
09.45 - 10.45 น. อธิการบดี/ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีทุกคณะ เข้าพบคณะกรรมการ
10.45 - 12.00 น. ศึกษา SAR ประกอบหลักฐานอ้างอิง (ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน
13.30 - 14.00 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
14.00 - 15.40 น. ศึกษา SAR ประกอบหลักฐานอ้างอิง (ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
15.40 - 16.00 น. คณะกรรมการประชุมเพื่อเตรียมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
16.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านประกันคุณภาพ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)