คณะนิติศาสตร์


ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำนวยการสอนโดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ 5 สาขา คือ (การบัญชี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ 2) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 3) คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (วันปกติ และวันเสาร์-วันอาทิตย์) 4) คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อเดือน มีนาคม 2546 และ

►ได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549

►คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "วิทยาลัยบัณทิตเอเซีย College of Asian Scholars รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รศ.ดร.เจษฎ โทณะวณิก ประธานหลักสูตรนิติศาสตร ongratulatony คุณสมบัติ -ผู้จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า -ผู้จบสาขาอื่น ต้องการเรียน ป.ตรีใบที่ 2 -นักเรียนนายสิบตำรวจ จุดเด่นของหลักสูตร เรียน เสาร์- อาทิตย์ หลักสูตรทันสมัย เน้นการเรียนรูกฎหมาย โดยตรงกับผู้มีประสบการณ์ ดูงานและผีกประสบการณ์จากสถนที่จริง เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -ใบแสดงผลการศึกษา รูปถาย (1-2 นิ้ว) ติดต่อสอบถาม โทร. 089-711-0098, 093-452-0612 casonline prcas www.cas.ac.th SCAN สมัครออนไลน์"

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานข้อสอบคณะนิติศาสตร์ / ผู้ตอบ / อ่าน 19

คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดอบรมด้านกฎหมายในโครงการ "พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น / ผู้ตอบ / อ่าน 24

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี  / ผู้ตอบ / อ่าน 63

ชาวฟิลิปปินส์จาก UB มาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและเข้าพบ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง / ผู้ตอบ / อ่าน 302

ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ และคณะได้เข้าพบ ดร.วรรณประกรณ์ จุมพล / ผู้ตอบ / อ่าน 902

นิติศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ / ผู้ตอบ / อ่าน 333

ทั้งหมด71ข้อความ