คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
    1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
    2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
    3.  สาขาวิชาพลศึกษา  สุขศึกษาและกีฬา

ระดับปริญญาโท  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    2.  สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้

    3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะ.ออกนิเทศการฝึกประสบการวิชาชีพ ของนศ.M.Ed. / ผู้ตอบ / อ่าน 27

ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC จากคุรุสภา ณ โรงเรียนบ้านเหล่า / ผู้ตอบ / อ่าน 28

ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC จากคุรุสภา ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี / ผู้ตอบ / อ่าน 27

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC  / ผู้ตอบ / อ่าน 39

ทั้งหมด4ข้อความ