วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       ข้อมูลวิทยาลัย    ประวัติการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ติดต่อสอบถามด่วน หน่วยงานต่างๆ  / ผู้ตอบ / อ่าน 434

เพลงมาร์ซบัณฑิตเอเซีย เทาทองครองใจ / ผู้ตอบ 5/ อ่าน 17637

ทั้งหมด2ข้อความ

ประวัติวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ความเป็นมาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ด้วยความคิดและปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ เจ้าของรางวัล รามอนแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิต เอเซียที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างทางเลือกใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย และนักศึกษาระดับ ปวท. และ ปวส. ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนได้ประชุมอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยนำความเห็นเสนอต่อ ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ให้ออกใบอนุญาตจัดตั้ง วิทยาลัยตามประกาศที่ 3/2542 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีมติในการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้ง ที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543 ให้ย้ายสถานที่ตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจากอำเภอพลมา ยังสถานที่แห่งใหม่คือ เลขที่ 179/137 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 เมษายน 2544 โดยเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2545 คณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 2. สาขาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 3. สาขาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี 4. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้ดำเนินการเปิดสอนเพิ่มอีก 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชานิติศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี 2. คณะศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 4 ปี 3. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด) หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้ดำเนินการเปิดสอนเพิ่มอีก 1 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร 4 ปี

 

 

ข้อมูลวิทยาลัย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)