CASUBI จัดทดลองการตลาด และ sensitive ผงโรยข้าวแจ่วบองจิ้งหรีดของนักศึกษาผู้ประกอบการ ระดับ Start-upวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

CASUBI ✅ จัดทดลองการตลาด และ sensitive

🦗 ผงโรยข้าวแจ่วบองจิ้งหรีดของนักศึกษาผู้ประกอบการ ระดับ Start-up ผลิตภัณฑ์ฟาร์มจิ้งหรีดเมืองขอน BK4 Food
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง