ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา" TOR 2566-2567🎉🎊 ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

✅ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา" TOR 2566-2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระดับ Spin-off

🍪🍪 1) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวตอกคั่วกะทิ ไทหอม

ระดับ Startup

🦗🦗 2) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด

🌾🐚 3) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบ

ระดับ Pre-Incubation

🫕 4) ผู้ประกอบการน้ำจิ้มอเนกประสงค์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง