ผู้ประกอบการ ระดับ Spin off ข้าวตอกคั่วกะทิ : ไทหอม ได้พบผู้เชี่ยวชาญ C A S U B I📌วันที่  12 กันยายน 2566

✅ ผู้ประกอบการ ระดับ Spin off

🍪 ข้าวตอกคั่วกะทิ : ไทหอม ได้พบผู้เชี่ยวชาญ CASUBI
 อ.ปรมินทร์ นวลอินทร์ ด้าน Line Official และสานต่อความคืบหน้างานตามแผนการบ่มเพาะ และ 
ว่าที่ร.ต.หญิงปานศิริ   ธรรมศิรินิเวศ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง