โครงการมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่✅ โครงการมูลนิธิคอนราด

อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่

👩‍💻👨‍🏫 เชิญวิทยากรด้านการตลาดและ Platform จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ

🔸🔸 ในโครงการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน 8 กลุ่ม

Enhancing Potential and Competitiveness of Local Community Business

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/7/2023 1:29:21 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง