การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อ “ วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้วันที่ 16 ตุลาคม 2566 📌

การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อ “ วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ “ 👨🏻‍🏫 โดย วิทยากร คุณ จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 🙇🏻🙇🏻 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ณ ห้องประชุม พงษ์ศักดิ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง