วันที่ 27 ก.ย. 66  จัดกิจกรรม CAS รวมใจร่วมขยายพันธุ์ “ม่วงเทพรัตน์ “ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียวันที่ 27 ก.ย. 66  กิจกรรม CAS รวมใจร่วมขยายพันธุ์ “ม่วงเทพรัตน์ “ 
ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ร่วมขยายพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ พันธุ์ไม้พระราชทาน
หน้าอาคารไม้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียค่ะ

“ม่วงเทพรัตน์” หรือ Persian gentian หรือ Persian, Arabian, German violet ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Exacum affine Balf.f. ex Regel วงศ์ Gentianaceae เป็นพืชที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อไทยว่า“ม่วงเทพรัตน์” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 นับว่าเป็นมงคลนาม เพราะสีม่วงเป็นสีประจำพระองค์ด้วยเช่นกัน และสืบเนื่องจากที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับพระราชทานนามอาคารและศูนย์การแพทย์ด้วยพระนาม “สมเด็จพระเทพรัตน์” ทางคณะกรรมการประจำคณะฯ จึงพิจารณาให้ขอใช้ดอกม่วงเทพรัตน์เป็นสัญลักษณ์ประจำอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ซึ่งทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อนุญาตให้ใช้ได้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พระเทพ ๖๐ พรรษา

ข้อมูลจาก https://www.scimath.org/article-chemistry/item/4720-2015-03-16-04-12-15
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง