คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและ ทดสอบนายช่างอากาศยานภาคพื้นดินนายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและ ทดสอบนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน

(Aircraft Maintenance ngineer Training and Examination Center)

เยี่ยมชมกิจการการฝึกศึกษาด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถาบันผลิตช่างอากาศยาน (AMTO โดยมีคณาจารย์ ให้การต้อนรับ และถ่ายทอดประสบการณ์กระบวนการผลิตนักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน) จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง