กำหนดการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ

กำหนดการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
The 10th CAS National and International Conference:
Ready for Anything: Change for Common Good” (CASNIC 2022)
วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุม Grand Ballroom, Green Hotel & Resort Khonkaen
 
 
เวลา
รายละเอียด
08.00-08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30-08.40 น.
ชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย / Teaser CASNIC 2022
08.40-09.00 น.
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
09.00-09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กล่าวแสดงความยินดี กับผู้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น (Outstanding Awards)
09.30-11. 00 น.
Panel Discussion เรื่อง “Ready for Anything: Change for Common Good”
- รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก                       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/                                                                         กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด
                                                                        (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc. /
                                                                        ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 
- ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี                                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)                                                                         หรือ SFLEX / ประธานคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 
- DR. Rebecca dela Cruz-Miranda, CPA, DBA           Vice President for Academic Affairs,
                                                                        Emilio Aguinaldo College – Cavite, Philippines
 
ผู้ดำเนินรายการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
                                                                        วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
11.00–12.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  Ready for Anything: Change for Common Good”
          โดย  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 น.
การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral Presentation) ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- แบบ Online (ระบบ google meet)
- แบบ On-site (ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย) แยกตามห้องนำเสนอ
 
หมายเหตุ :      การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) รูปแบบ Online และ On-site
 
                   นำเสนอ ใช้เวลา 10 นาที และตอบคำถามของผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้เวลา 5 นาที
 
 
 

โพสโดย xxx
11/3/2022 11:21:34 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง