อ.สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1อ.สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (Progress Report) เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการนิเทศแบบมุ่งผลลัพธ์ให้ผู้ป่วยปลอดภัยของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลตติยภูมิ เขตร้อยแก่นสารสินธ์ุ

ร่วมรับฟัง โดย

- รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดุษฎีนิพนธ์

- ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์

- ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง

- ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

- อ.ดร.ภัทรพล โพนไพรสันต์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ

ณ ห้อง 1203 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และรูปแบบออนไลน์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง