ทีมงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน“ สัปดาห์เปิดโลกกว้าง “วันที่ 15 กันยายน 2566 📌

ทีมงาน PR ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงาน “ สัปดาห์เปิดโลกกว้าง 📚 “ ที่โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ✅✅

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง