โครงการส่งเสริมความเป็นครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู📍โครงการส่งเสริมความเป็นครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่น 9 ห้อง (2) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีการศึกษา 2566 🏫

💥💥 วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ณโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น📣👩🏻‍🏫

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
8/14/2023 9:38:52 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง