การนำเสนอผลการปฏิบัติการสอน 1-4 และถอดบทเรียน าขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา19 มีนาคม 2566

🔴 การนำเสนอผลการปฏิบัติการสอน 1-4 และถอดบทเรียน ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

🟠 ซึ่งงานจัดขึ้น วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 1205 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

🟡 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์) เป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้ และมีผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
  - ดร.กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ (อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
  - ดร.อรัญญา วิจิตร (อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
  - อาจารย์สิริกุล แพร่ศรีสกุล (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา)

 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/20/2023 9:55:38 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง