คณะกรรมการกำกับมาตรฐานข้อสอบคณะนิติศาสตร์คณะกรรมการกำกับมาตรฐานข้อสอบคณะนิติศาสตร์มีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิจบดี    ก้องเบญจภุช    ประธานคณะกรรมการ
2. รศ.ดร.ภูมิ             โชคเหมาะ     กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.สุพิศ        ปราณีตพลกรัง    กรรมการ
4. อาจารย์จิรสวัสดิ์        สุรฤทธิ์ธำธง    กรรมการ
5. ผศ.ตวงพร             อานันทศิริเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง