ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ ผศ ดร ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ ผศ ดร ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
ประธานร่วมฝ่ายวิชาการ เขตขอนแก่นสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ(บัวแก้วเกียรติยศ) ด้านวิจัยและนวตกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง