โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS - KM


ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ (อธิการบดี)

วันที่ 13 ก.ค. 2566 📌

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS - KM / Share Development ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565

การนำเสนอ ห้องที่ 1 ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร 🧑🏻‍💻

การนำเสนอ ห้องที่ 2 ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ 🧑🏻‍💻

การนำเสนอ ห้องที่ 3 ห้อง 1303 👨🏻‍💻

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/13/2023 2:27:20 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง