ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์  เข้าประชุม โครงการ อพ.สธ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ประชุมกระจกริมสระน้ำ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/5/2023 9:41:44 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง