ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่วันที่ 14 พฤศจิกายน  2565   เวลา 09.00 น.
นำโดยดร.สายัณห์ ผาน้อย
ดร.ธนาศักดิ์ ศิริบุณยนันท์
และคณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอพล อำเภอเมือง
ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กับคณะผู้บริหารและคุณครูที่ดูแลหลักสูตร ณ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/15/2022 10:19:05 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง