การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2566📌ประกาศ นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปี ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมหลักฐานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.สำเนาใบสำคัญ (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ
2.สำเนาหมายเรียก (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
4.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (ขอได้ที่ตึกทะเบียน ตึกหน้าข้างเซเว่น)
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ฉบับ
7.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

ติดต่อขอรับแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง