วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    คณะกรรมสภาวิทยาลัยฯการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

        

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

   

 

รศ.จินตนา   บุญบงการ 
นายกสภาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - Rajabhat Maha Sarakham University
รศ.ดร.สุวกิจ   ศรีปัดถา
อุปนายกสภาวิทยาลัย
ศ.ดร.ถวิล  พึ่งมา
กรรมการสภาฯ
ศ.วิกรณ์  รักษ์ปวงชน
กรรมการสภาฯ
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ประกิจ  ตังติสานนท์
กรรมการสภาฯ
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
กรรมการสภาฯ
รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์
กรรมการสภาฯ

 รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
กรรมการสภาฯ

อ.ณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด
กรรมการสภาฯ

 อ.กษมา  ชนะวงศ์
กรรมการสภาฯ

     
2012581034151.jpg?height=320&width=262 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์
กรรมการสภาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง
ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ยุวรัตน์  ฐิตินิรันดร์กุล
เลขานุการสภาวิทยาลัย

 

 

 

 

รายนามคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 
 
1.  รองศาสตราจารย์จินตนา   บุญบงการ  นายกสภาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ   ศรีปัดถา อุปนายกสภาวิทยาลัย
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์วิกรณ์   รักษ์ปวงชน กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ   ตังติสานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7.รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์   คำนวณศิลป์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10.  อาจารย์กษมา  ชนะวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษม ชนะวงศ์  กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
13.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวรัตน์  ฐิตินิรันดร์กุล เลขานุการสภาวิทยาลัย
   
 

                   

 

บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)