U-School Mentoring 2023/2566

โครงการสื่อสารการเรียนรู้เพื่อวางรากฐานการออม

การพัฒนาทักษะการสอนด้านกฎหมายพื้นฐานในยุคดิจิทัล

การรายงานความก้าวหน้าโครงการ U-School Mentoring

คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เว็บไซต์ คณะ  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง