ระบบสืบค้นหนังสือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
งานสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การบริการระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงระบบสารสนเทศของวิทยาลัย สามารถค้นหาหนังสือและตรวจสอบรายการยืมคืน ทั้งภายในและภายนอก ระบบเครือข่ายของวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ ? 2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น / www.cas.ac.th