รับนักศึกษาสมัครใหม่ เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬาวันที่ 25 เมษายน 66
คณะอาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้เข้าพบนักศึกษาและ
รับนักศึกษาสมัครใหม่ เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา

นายสหพัฒน์ แก้วนาคผ่อง

นายธนพล สามารถ

นายณัฐนันท์ กะอังกุ

นายรัชระ ปะตาทะกา

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/25/2023 2:44:28 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง