สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 66 รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา "สมัครเรียน = สมัครงาน"รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา "สมัครเรียน = สมัครงาน"

📌 สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 66 นี้เท่านั้น📍

#เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

✅คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

✅คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

✅คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

✅คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (รับผู้จบ ปวส. เรียนที่อำเภอพล)

#ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์และสาชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และผู้ที่ได้รับทุนกีฬา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง