ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี (ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์) ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจ”ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี (ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์)📌📌
ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจ” ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2565
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ✨✨

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง