โครงการสัมนาภาวะผู้นำและผู้ตาม สู่องค์กรอัจฉริยะวันที่ 12 มีค.66 📌

โครงการสัมนาภาวะผู้นำและผู้ตาม สู่องค์กรอัจฉริยะ.. (Leader and Follower to Smart Organization) นศ.ป.เอก สาขาวิชานวกรรมภาวะผู้นำ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/13/2023 9:31:44 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง