วบอ.ขอชื่นชม ครูอาจารย์และนักเรียนและนักศึกษา ในการติดตามนิเทศ ในรูปแบบ On site🌸 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.30 น.

การประชุมการติดตามนิเทศของ ดิฉัน นางสาวภัทร์สิริย์ โชติมนต์ชิตานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชานาฏศิลป์ โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต3

โดยมีผู้เข้าร่วมนิเทศในรูปแบบ On site ดังนี้

1. นายชนินทร งอสอน (ผู้อำนวยงานโรงเรียนวังบงน้อยวิทย)

2.นายสิทธิศักดิ์ ศิรโรจนโยธิน (ครูพี่เลี้ยง)

3.นางวนิดา แสนพลมาศ (ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ)

3. ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ (อาจารย์นิเทศก์)

4. ดร.สมพงษ์ อัสสาภัย (อาจารย์นิเทศก์)

5.นางสาวภัทร์สิริย์ โชติมนต์ชิตา (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

🥰การนิเทศในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูพี่เลี้ยง คณะครูทุกท่าน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้นิเทศ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการเข้าร่วมการเข้านิเทศในครั้งนี้

😍ดิฉันขอขอบคุณและน้อมรับคำชื่นชม ตลอดจนคำแนะนำที่ได้รับเกี่ยวกับการนิเทศในครั้งนี้ ดิฉันจะนำคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ความรู้ต่างๆที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้และต่อยอด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้เรียนต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ 🌷🙏🏻✌🏻

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/8/2023 11:29:26 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง