กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวันที่ 7 มีนาคม 66

ท่านอธิการบดีเข้าร่วมประชุม 30 ภาคีเครือข่าย “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดขอนแก่น

ณ ห้องประชุมดอกคูนเสียงแคนชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/8/2023 9:04:18 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง