นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนางสาวสธนาวดีภ์ เนื่องสิทธะ สอนในรายวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนางสาวสธนาวดีภ์ เนื่องสิทธะ สอนในรายวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีผู้เข้าร่วมนิเทศก์ ครั้งที่ 2 ดังนี้

1.ดร. ชีวิน อ่อนละออ : อาจารย์นิเทศก์

2.ว่าที่ร้อยโท นพพล ตันทะพงษ์: ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑ บ้านวังหมื่น

3.นางสาวเนตรนภา ทองปาน : ครูพี่เลี้ยง

4.นางสาว: นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในการประชุมครั้งนี้ได้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แนะนำแนวทางการพัฒนาแผนการสอน ทางผู้จัดทำแผนการสอบจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอกราบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ครับ

นางสาวสธนาวดีภ์ เนื่องสิทธะ 8/5 เลขที่ 19

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/3/2023 10:17:36 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง