สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 
เวลา 13.00 -16.00 น.

สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ 
นายสมฤกษ์ กาบกลาง

คณะกรรมการสอบ
1.ศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร
2.ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์
3.รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
4.ผศ.ดร.อรสา กงตาล 
5.ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์
6.ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

ณ ห้อง 1205 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และรูปแบบ Online 💛🤍


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/18/2023 10:11:08 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง