รับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย📢ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ที่ ศษ.ศศ. 026/2565 เรื่อง รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 ✅✅

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -22 ธันวาคม 2565

📍ลิงค์การสมัคร

https://forms.gle/aENVvY4YnLwWDEWo7

📍ช่องทางการติดตามข่าวสาร

https://www.facebook.com/EDandLBA

📍รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร

https://drive.google.com/.../1V1kQOUcSP5SywcI15npr9whgSA1...

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.043-246536 ต่อ 619
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง