โครงการการพระไตรปิฎกสำเร็จลุล่วงด้วยดีโครงการการพระไตรปิฎกสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 แห่ง คือวัดสว่างโพธิ์ชัย และวัดมิ่งเมืองพลาลาม กลุ่มเมืองและกลุ่มพล กราบนมัสการพระวิทยากรทุกรูปที่เมตตาเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกศึกษาครั้งที่ 9 อันจะเกิดยิ่งต่อตนเองและสังคมต่อไป นำเรียนด้วยความเคารพค่ะ ขออนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ สาธุๆๆ อายุวรรณะ สุขะ พละ เจริญรุ่งเรืองขอให้ถึงนิพพานเทอญโดยถ้วนทั่วกันเทอญ (ขอร้อง)(ขอร้อง)(ขอร้อง) ผศ.ดร.กุหลาบ ปุริสาร ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ะ

โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
11/15/2022 10:14:26 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง