โครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565

 


โครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่   วันที่ 15 พ.ค.2565 ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากทุกท่านคณะกรรมการดำเนินงาน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างดียิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
5/16/2022 10:50:02 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง