ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 📌
ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 
เป็นการประเมินตามพันธกิจและบรบทของสถาบยันอุดมศึกษา โดยสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/25/2021 8:54:04 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง